Al. Wilanowska 115/1
02-765 Warszawa

Zamówienia publiczne

Usługi dla Wykonawców

 • analiza dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ, OPZ oraz wzoru umowy pod kątem zgodności z Prawem Zamówień Publicznych oraz ewentualnych ryzyk związanych z realizacją umowy
 • pomoc w przygotowaniu pytań do Specyfikacji, pomoc w przygotowaniu oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 • przygotowanie środków ochrony prawnej przysługujących wykonawcom
 • reprezentacja wykonawcy w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądem
 • doradztwo w zakresie realizacji zamówienia oraz sporów z Zamawiającym

Usługi dla Zamawiających

 • pomoc w wyborze najkorzystniejszego dla Zamawiającego trybu postępowania
 • przygotowanie i opiniowanie dokumentacji przetargowej, przede wszystkim pod kątem zgodności z PZP
 • opracowanie projektów pism do wykonawców oraz odpowiedzi na pytania do SIWZ
 • sporządzanie odpowiedzi na odwołania oraz reprezentacja przed Krajową Izbą Odwołąwczą oraz przed sądem

Szkolenia

 • prowadzenie szkoleń zarówno dla Wykonawców jak i Zamawiających
 • indywidualnie ustalane tematy i programy szkoleń
 • szkolenia oraz alerty prawne dotyczące zmian w prawie